song

บีบน้ำตา - พีค

posted on 09 Feb 2008 14:04 by befresh in song

เธอจะลายังมีน้ำใจ อยากจะไปยังมีน้ำตา ขอบใจจริงๆที่ยังมีเยื่อใย
เธอทำลายใจคนทั้งคน แต่ยังทนทำเป็นซึ้งใจ ปิดบังอารมณ์ไว้ทำไม

ไม่จำเป็นต้องมาดูแล เธอไม่แคร์ไม่ควรเสียดาย ทำทำไมเมื่อมันจบแล้ว
อยากจะยิ้มก็ยิ้มได้เลยไม่ต้องทำเป็นเสียใจ อยากไปก็ไปไม่ต้องบีบน้ำตา
ปล่อยให้ฉันที่มันต้องแพ้เป็นคนคร่ำครวญซะดีกว่า ลากันในวันนี้ เธอควรเป็นคนที่ดีใจ

มองในตาเธอก็รู้ใจ แต่ทำไมเธอไม่รู้ตัว ขอบใจกันพอแล้วก็ไปซะไป
เธอยังมีคนที่เฝ้ารอ แต่ฉันไม่เหลือใคร อย่ามัวฟูมฟายเสียเวลา

ไม่จำเป็นต้องมาดูแล เธอไม่แคร์ไม่ควรเสียดาย ทำทำไมเมื่อมันจบแล้ว
อยากจะยิ้มก็ยิ้มได้เลยไม่ต้องทำเป็นเสียใจ อยากไปก็ไปไม่ต้องบีบน้ำตา
ปล่อยให้ฉันที่มันต้องแพ้เป็นคนคร่ำครวญซะดีกว่า ลากันในวันนี้ เธอควรเป็นคนที่ดีใจ

เธอจะไปยังมีน้ำตา อยากจะลายังมีน้ำใจ ทำทำไมเมื่อมันจบแล้ว
อยากจะยิ้มก็ยิ้มได้เลยไม่ต้องทำเป็นเสียใจ อยากไปก็ไปไม่ต้องบีบน้ำตา
ปล่อยให้ฉันที่มันต้องแพ้เป็นคนคร่ำครวญซะดีกว่า ลากันในวันนี้ เธอยังจะร้องไห้ทำไม

ลากันในวันนี้ เธอควรเป็นคนที่ดีใจ

 

 

ด.ญ.ข้างหน้าต่าง View my profile

Recommend